300x250 AD TOP

Faydalı Bilgiler

Çevre Hakkında

       Firmamızın kuruluşuna dayanak teşkil eden en büyük etken ihtiyaçları artan insanın, endüstriyel ve evsel atıkları. Doğadan aldığının yerine telafi edecek bir şeyi yerine koyamaması en büyük tehlikeyi oluşturduğu tartışma götürmez bir gerçek. İnsandan doğaya geri dönüşüm, ne yazık ki sorumsuzca salınan problemden başka bir şey değildi. Tam bu noktada edebiyatın dışına taşıp elini taşın altına koymak gerekiyordu. Bu düşünceler etrafında; çevreci, üretildiği ülke ABD'de en yüksek onay makamı olan FDA onayı almış, dünyanın birçok noktasında kuvvetli referansları olan ürünlerin İthalatçısı oduğumuz ürünlerimizle, çevrenin kontrol altına alınmasında rol almaktayız.

       Ürünlerimizi her ölçekteki atık arıtma tesislerinden tutun, ortak yaşam alanlarının hijyenine kadar, her türlü alanda ve büyüklükte ve yoğunluktaki rahatsız edici tüm kokuların rahatlıkla bertaraf edilmesine, süs havuzları ve yüzme havuzlarında rahatlıkla kullanılabilmekteyiz. Bir yerde kaza sonucu yayılan petrolün, yerinde ve biyolojik yöntemle bertaraf edilmesi, toprak ve bitkilerin rahatlatılması gibi çok konu ilgi alanımızdadır. Apartmanlar, restoranlar, fabrikalar, toplu yaşam alanları, çöp alanları, pazaryerleri,  kurban kesim alanları gibi sahalarda çevreyi koruma adına iyileştirme sağlayabilmekteyiz.

       Çevre duyarlılığının hobi gibi anlaşıldığı bir zamanda çevreye duyarlı ürünlerin bölge bayiliğini alarak insanları pratik uygulamalarla bilgilendirmek, kullanımına özendirmek, kronik çevre sorunlarına kalıcı ve zararsız çözümler üretmek. Ayrıca Bakanlık tarafından yasaklanan kimyasalların yol açtığı zararların telafi edilmesi ve bunlar için her kurum ve kuruluş iş birliği yapmalı temennisi ile...

Saygılarımızla,

Onited Çevre Kontrol Ltd.
Çevre Kirliliği

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle “Eko Sistem” olarak tanımlanabilir.   Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir.

Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayına "Çevre Kirliliği" adı verilmektedir.

Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Kaynakların daha verimli kullanılması, konutlarda ısı yalıtımı sağlanması, çevreye daha az zarar veren motorlara sahip otomobiller, planlı şehirleşme çevre konusunda alınabilecek önlemlerin bazılarıdır.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir.  Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Çevre Kirliliğinin nedenleri aşağıda kısaca sıralanmıştır.

· Hızlı nüfus artışı,
· Plansız kentleşme,
· Plansız endüstrileşme
· Doğal kaynakların hoyratça kullanılması.
  
Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar, faaliyete geçtikleri günde bile yetersiz kalmaktadır. Bu plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte, gerekli çevresel önlemler alınmadan ve arıtma tesisleri kurulmadan yoğun üretime geçen sanayi tesisleri, çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarmıştır. Yapılan araştırmalar Dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin % 50 'sinin, son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Hızlı nüfus artışı, çevre sorunlarına önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek nüfus artış oranına sahiptir. Birleşmiş milletlerin yaptığı nüfus tahminlerine göre, Türkiye nüfusunun 2025 yılında 92 milyona yükselmesi beklenmektedir. Bu durum ülkemizin bugün olduğu kadar, gelecekte de çevre sorunları ile karşılaşacağının bir göstergesidir.

Bunlarla birlikte çevre sorunlarının diğer kaynakları şunlardır:
1-  Göçler ve düzensiz şehirleşme,
2-  Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artışı,
3-  Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,
4-  Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,
5-  Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava kirliliği,
6-  Motorlu araçlar ve deniz araçları,
7-  Maden, kireç, taş ve kum ocakları,
8-  Gübre ve zirai mücadele ilaçları,
9-  Atmosferik olaylar ve doğal afetler,
10-Kanalizasyon sularının arıtılmaksızm alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,
11-Katı atıklar ve çöp,
12-Sulak alanların ve göllerin kurutulması,
13-Arazilerin yanlış kullanımı,
14-Kaçak avlanma,
15-Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen radyasyon,
16-Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü.

Kaynak : www.cevreonline.com